KHÔI PHỤC MẬT KHẨU ĐÃ QUÊN

Hướng dẫn Tài khoản dùng trong hệ thống này được tích hợp với tài khoản email VNU của quý vị.
Trong trường hợp quý vị quên mật khẩu email, quý vị cần làm phiếu đề nghị theo mẫu và gửi về Trung tâm VNUNet

Tải mẫu phiếu  Thông tin hỗ trợ